• Ebook Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích: Phần 1 (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

  Ebook Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích: Phần 1 (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

  Phần 1 của Kỷ yếu hội thảo khoa học "Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích" gồm các bài viết trình bày về: thực trạng và giá trị của các lớp văn hóa Tiền sử ở An Giang trong nghiên cứu nguồn gốc văn hóa Óc Eo; Óc Eo, một trung tâm văn hóa - thương mại ở Nam Đông Dương trong 6 thế kỷ đầu Công nguyên; mấy vấn...

   269 p cntp 28/02/2023 34 0

 • Ebook Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích: Phần 2 (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

  Ebook Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích: Phần 2 (Kỷ yếu hội thảo khoa học)

  Phần 2 của Kỷ yếu hội thảo khoa học "Văn hóa Óc Eo - Nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích" gồm các bài viết trình bày về: hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo ở Long An; vài suy nghĩ về bảo tồn - tôn tạo khu di tích khảo cổ văn hóa Óc Eo An Giang; văn hóa Óc Eo trên đất Kiên Giang; bảo vệ và...

   276 p cntp 28/02/2023 35 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1 - Phan Kế Bính

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1 - Phan Kế Bính

  Phần 1 của cuốn sách "Việt Nam phong tục" trình bày những nội dung sau: thiên thứ nhất - nói về phong tục trong gia tộc như phụng sự tổ tôn, đạo làm con, tử thời tiết lạp, nuôi nghĩa tử; thiên thứ hai - nói về phong tục hương bảng như việc tế tự, văn từ, văn chỉ, bầu cử lý dịch, lễ khánh điếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   211 p cntp 27/01/2023 43 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2 - Phan Kế Bính

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2 - Phan Kế Bính

  Phần 2 của cuốn sách "Việt Nam phong tục" tiếp tục trình bày những nội dung sau: thiên thứ ba - nói về phong tục xã hội như như vua tôi, thầy trò, quan dân, văn chương, khoa cử, võ nghệ, y dược, địa lý, toán số, tướng thuật, xem ngày kén giờ, nhuộm răng, ăn trầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   213 p cntp 27/01/2023 40 0

 • Ebook 500 câu hỏi - đáp lịch sử văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook 500 câu hỏi - đáp lịch sử văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook "500 câu hỏi đáp lịch sử - văn hóa Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về lịch sử - văn hóa Việt Nam; Các sự kiện lịch sử - văn hóa từ khởi thủy đến nay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p cntp 27/01/2023 42 0

 • Ebook 500 câu hỏi - đáp lịch sử văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook 500 câu hỏi - đáp lịch sử văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "500 câu hỏi đáp lịch sử - văn hóa Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Theo dòng lịch sử - văn hóa Việt Nam: Từ khởi thủy đến trước thế kỷ X; Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV; Từ thế kỷ XV đến trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858); Từ năm 1858 đến năm 1930; Từ năm 1930-1945;...

   427 p cntp 27/01/2023 34 0

 • Ebook Bản sắc văn hóa dân tộc: Phần 1

  Ebook Bản sắc văn hóa dân tộc: Phần 1

  Cuốn sách "Bản sắc văn hóa dân tộc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản sắc và động lực phát triển văn hóa; Văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; Văn hóa tôn giáo và tôn giáo với văn hóa dân tộc; Văn hóa và động lực phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p cntp 27/01/2023 51 0

 • Ebook Bản sắc văn hóa dân tộc: Phần 2

  Ebook Bản sắc văn hóa dân tộc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bản sắc văn hóa dân tộc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa trong thách thức của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, hiện đại hóa; Bản sắc tư duy triết học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p cntp 27/01/2023 57 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 2 trình bày về giai đoạn Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) và Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 2000). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   216 p cntp 27/12/2022 99 1

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000: Phần 1 trình bày về giai đoạn Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp xâm lược. Phần 1 gồm có 4 chương như sau: Chương I Việt Nam trong hơn năm đầu sau sau chiến tranh thế giới thứ 2 và Cách mạng tháng Tám (9/1945 - 12/1946), chương II những năm đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1950), chương III bước phát...

   233 p cntp 27/12/2022 74 1

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 2 gồm có 3 chương: Chương 4 Việt Nam từ 1885 đến cuối thế kỉ XIX; chương 5 Việt Nam từ 1897 đến 1914; chương 6 Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   195 p cntp 27/12/2022 58 1

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam (Tập IV: Từ 1858 đến 1918): Phần 1 gồm có 3 chương sau: Chương 1 Việt Nam trong giai đoạn đầu cuộc xâm lược của liên quân Pháp - Tay Ban Nha (1858 - 1867); Chương 2 Việt Nam từ 1867 đến 1874; Chương 3 Việt Nam từ 1874 đến 1884. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   165 p cntp 27/12/2022 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp275230vi