• Ebook Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán; Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Tài khoản kế toán; Kế toán kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p cntp 23/09/2023 0 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; Sổ kế toán, hình thức tổ chức sổ kế toán và báo cáo tài chính; Tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   140 p cntp 23/09/2023 0 0

 • Ebook Các văn bản hướng dẫn và kỹ năng quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Ebook Các văn bản hướng dẫn và kỹ năng quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Các văn bản hướng dẫn và kỹ năng quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày về Kỹ năng quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; quy định cơ chế tự chủ tài...

   284 p cntp 23/09/2023 0 0

 • Ebook Các văn bản hướng dẫn và kỹ năng quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Ebook Các văn bản hướng dẫn và kỹ năng quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Tiếp phần 1, cuốn sách "Các văn bản hướng dẫn và kỹ năng quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp" phần 2 trình bày về Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân...

   108 p cntp 23/09/2023 0 0

 • Ebook Kế toán tài chính (Phần 03 - Kế toán đầu tư tài chính): Phần 1

  Ebook Kế toán tài chính (Phần 03 - Kế toán đầu tư tài chính): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Phần 03 - Kế toán đầu tư tài chính)" cung cấp cho bạn đọc nội dung kiến thức tổng quan, câu hỏi ôn tập và bài tập về kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn, kế toán hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán dự phòng các khoản đầu tư tài chính, kế toán hoạt động tài chính, kế toán...

   180 p cntp 26/06/2023 18 0

 • Ebook Kế toán tài chính (Phần 03 - Kế toán đầu tư tài chính): Phần 2

  Ebook Kế toán tài chính (Phần 03 - Kế toán đầu tư tài chính): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Phần 03 - Kế toán đầu tư tài chính)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung kiến thức tổng quan, câu hỏi ôn tập và bài tập về kế toán lợi nhuận và các quỹ, tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, hệ thống báo cáo kế toán, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam, khung thời gian sử...

   170 p cntp 26/06/2023 15 0

 • Ebook Kế toán tài chính (Phần 02 - Kế toán thương mại và dịch vụ): Phần 1

  Ebook Kế toán tài chính (Phần 02 - Kế toán thương mại và dịch vụ): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Phần 02 - Kế toán thương mại và dịch vụ)" cung cấp cho bạn đọc nội dung kiến thức tổng quan, câu hỏi ôn tập và bài tập về kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản phải trả, kế toán các khoản dự phòng - tài sản và nợ tiềm tàng, kế toán mua hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   160 p cntp 26/06/2023 17 1

 • Ebook Kế toán tài chính (Phần 02 - Kế toán thương mại và dịch vụ): Phần 2

  Ebook Kế toán tài chính (Phần 02 - Kế toán thương mại và dịch vụ): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Phần 02 - Kế toán thương mại và dịch vụ)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung kiến thức tổng quan, câu hỏi ôn tập và bài tập về kế toán bán hàng, kế toán thuế và các khoản phải nộp, kế toán chi phí hoạt động và xác định kết quả kinh doanh, kế toán kinh doanh dịch vụ,... Mời...

   204 p cntp 26/06/2023 15 1

 • Ebook Kế toán tài chính (Phần 01: Kế toán doanh nghiệp sản xuất): Phần 1

  Ebook Kế toán tài chính (Phần 01: Kế toán doanh nghiệp sản xuất): Phần 1

  Cuốn sách "Kế toán tài chính (Phần 01: Kế toán doanh nghiệp sản xuất)" cung cấp cho bạn đọc nội dung kiến thức tổng quan, câu hỏi ôn tập và bài tập về kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản ứng trước, kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   176 p cntp 26/06/2023 19 0

 • Ebook Kế toán tài chính (Phần 01: Kế toán doanh nghiệp sản xuất): Phần 2

  Ebook Kế toán tài chính (Phần 01: Kế toán doanh nghiệp sản xuất): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kế toán tài chính (Phần 01: Kế toán doanh nghiệp sản xuất)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung kiến thức tổng quan, câu hỏi ôn tập và bài tập về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán hoạt động sản xuất phụ, kế toán tiêu...

   196 p cntp 26/06/2023 14 0

 • Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán kế toán; Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp; Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động;... Mời các bạn...

   184 p cntp 21/05/2023 23 0

 • Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; Hạch toán vốn bằng tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp; Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng; Báo cáo kế toán...

   209 p cntp 21/05/2023 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp25350vi