• Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Phần 1

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hồ Chí Minh-con đường và phương pháp cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   171 p cntp 27/08/2023 52 1

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hồ Chí Minh với những nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   318 p cntp 27/08/2023 39 1

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): Phần 1

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh" đã tóm tắt các kiến thức cần nắm vững; hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận và câu hỏi thảo luận về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ...

   55 p cntp 27/08/2023 18 1

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): Phần 2

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các câu hỏi: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức...

   51 p cntp 27/08/2023 16 1

 • Ebook Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn công tác xây dựng Đảng; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng; Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng là thể hiện tính đảng của người đảng...

   164 p cntp 27/08/2023 11 0

 • Ebook Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn và kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng trên Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng (1994-2014): Phần 2 tiếp trục trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Học tập cách Bác Hộ dự họp chi bộ bàn về sinh hoạt đảng hiện nay; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách khiêm nhường của Hồ Chí...

   203 p cntp 27/08/2023 12 0

 • Ebook Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày đề cập đến nhiều vấn đề chung, tổng quát về lịch sử gần 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn thể hiện sự quan tâm của tác giả đến lịch sử các khu vực, địa phương ở nước ta. Phần 1 cuốn sách trình bày một số nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lenin - Tư...

   272 p cntp 27/08/2023 17 1

 • Ebook Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung: Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới, một số vấn đề về xây dựng Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   348 p cntp 27/08/2023 9 0

 • Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa Hồ Chí Minh - dân tộc và nhân loại; Hồ Chí Minh những khía cạnh văn hóa dân tộc; Hồ Chí Minh những khía cạnh văn hóa nhân loại; Văn hóa soi đường cho quốc dân đi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p cntp 27/08/2023 12 0

 • Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh; Văn hóa chính trị và lòng dân; Văn hóa phê bình dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p cntp 27/08/2023 8 0

 • Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 1

  Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 1

  Ebook "Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN" phần 1 trình bày những vấn đề cơ bản thể chế chính trị của các nước như: Brunei; Vương quốc Campuchia; Cộng hòa Indonesia; Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Malaysia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p cntp 27/08/2023 17 0

 • Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 2

  Ebook Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước ASEAN" tiếp trình bày những vấn đề cơ bản thể chế chính trị của các nước như: Cộng hòa Philippines; Cộng hòa Singapore; Vương quốc Thái Lan; Liên bang Myanmar. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   164 p cntp 27/08/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp25320vi