• Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 6: Kế toán ngân sách xã, phường

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 6: Kế toán ngân sách xã, phường

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 6: Kế toán ngân sách xã, phường. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm, đặc điểm kế toán ngân sách xã, phường; kế toán tài sản của xã, phường; kế toán thu, chi ngân sách của xã, phường; kế toán các khoản thanh toán của xã, phường; báo cáo kế toán ngân sách xã, phường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p cntp 21/05/2023 20 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 2: Kế toán tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán tiền; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán sản phẩm hàng hóa; kế toán tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p cntp 21/05/2023 27 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đặc điểm hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp; vai trò và nguyên tắc kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam; nguyên tắc và nội dung tổ chức...

   33 p cntp 21/05/2023 25 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 3: Kế toán thu, chi và kết quả hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán thu, chi hoạt động hành chính sự nghiệp; kế toán thu, chi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; kế toán thu chi hoạt động tài chính; kế toán thu chi hoạt động khác; kế toán...

   31 p cntp 21/05/2023 21 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn và các quỹ trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động; kế toán nguồn vốn kinh doanh; kế toán nguồn cải cách tiền lương; kế toán các quỹ cơ quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p cntp 21/05/2023 21 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề chung của báo cáo kế toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính; phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn...

   21 p cntp 21/05/2023 19 0

 • Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp (Năm 2022)

  Bài giảng Kế toán công 1 - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán các khoản phải thu; kế toán tạm ứng và thanh toán tạm ứng; kế toán các khoản phải trả; kế toán các khoản thanh toán trong nội bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p cntp 21/05/2023 22 0

 • Những nhân tố tác động đến kế toán trong thời đại kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Những nhân tố tác động đến kế toán trong thời đại kỹ thuật số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này cung cấp tư liệu hỗ trợ cho việc nghiên cứu thiết kế hệ thống kế toán theo mô hình mới, nhóm tác giả trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, đánh giá thực trạng về những nhân tố tác động đến lĩnh vực kế toán trong thời kỳ CMCN 4.0 và nhận diện những vấn đề đặt ra đối với kế toán Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn...

   16 p cntp 21/05/2023 22 0

 • Kế toán khoản phải thu khách hàng theo chuẩn mực kế toán và hướng dẫn chế độ kế toán Việt Nam

  Kế toán khoản phải thu khách hàng theo chuẩn mực kế toán và hướng dẫn chế độ kế toán Việt Nam

  Nội dung của nghiên cứu này trình bày các nguyên tắc kế toán khoản phải thu khách hàng và các phương pháp kế toán một số nghiệp vụ cơ bản. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính trên cơ sở đọc hiểu và biết vận dụng các cơ sở lý thuyết vào hạch toán các nghiệp vụ trong thực tế. Mời các bạn tham khảo!

   6 p cntp 21/05/2023 12 0

 • Nghiên cứu về nguyên tắc thận trọng của kế toán

  Nghiên cứu về nguyên tắc thận trọng của kế toán

  Nội dung bài viết trình bày nguyên tắc thận trọng giúp doanh nghiêp việc xem xét, cân nhắc, phân tích, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn để giảm thiểu rủi ro cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán trong việc ra quyết định kinh tế. tuy nhiên, nguyên tắc này yêu cầu không được đánh giá cao...

   5 p cntp 21/05/2023 12 0

 • Kiểm toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Kiểm toán trong thời đại công nghiệp 4.0

  Mục đích của bài viết này xác định những đặc điểm cơ bản của Công nghiệp 4.0 và những công nghệ cơ bản sẽ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới: kiểm toán 4.0 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p cntp 21/05/2023 14 0

 • Nghiên cứu phương pháp tiếp cận kế toán thực tế đối với tài sản di sản

  Nghiên cứu phương pháp tiếp cận kế toán thực tế đối với tài sản di sản

  Bài viết này trình bày về cách tiếp cận kế toán thực tế đối với TSDS nhằm mục tiêu xem xét liệu có những hạn chế pháp lý, văn hoá hay xã hội về việc xử lý TSDS hay không, việc xử lý kế toán TSDS trên báo cáo kết quả hoạt động như thế nào và nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến độ tin cậy của thông tin được trình bày trong báo cáo tài...

   10 p cntp 21/05/2023 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcntp25350vi