Khởi nghiệp đối với các giảng viên trẻ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Bài viết tập trung phân tích về yêu cầu đào tạo lĩnh vực kế toán kiểm toán, thực trạng đào tạo, những định hướng đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo xu hướng cập nhật chuẩn mực kế toán quốc tế từ đó liên hệ về phương pháp giảng dạy đối với lực lượng lao động trẻ, phân tích những thuận lợi, khó khăn và khuyến nghị một số giải pháp trong phương pháp giảng dạy tích cực.