Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Trong bài viết này, khả năng thanh khoản của công ty được đo lường thông qua tỷ số thanh toán hiện hành (current ratio). Các yếu tố tìm thấy có tác động và giải thích khá tốt thanh khoản của doanh nghiệp là tỷ lệ vốn lưu động/tổng tài sản, tỷ số P/E.