Tự học Excel và thực hành tổ chức số liệu kế toán trên Excel - Phần 1

Kiến thức cơ bản về Excel
1.1. Thao tác với bảng tính
1.1.1. Tạo một bảng tính mới
- Bạn nhấp vào biểu tượng New trên thanh công cụ, hộp tác
vụ xuất hiện như hình dưới đây. Trong hộp tác vụ, bạn nhấp chọn Blank Worbook để tạo một
cửa sổ bảng tính mới.