Thiết bị điều khiển khả trình, PLC - NXB Giáo dục

Cuốn sách Thiết bị điều khiển khả trình - PLC gồm 6 chương với các nội dung: Giới thiệu chung về hệ thống điều khiển công nghiệp và các khái niệm cơ bản về PLC; Giới thiệu về các loại PLC của hãng Mitsubishi và khả năng ứng dụng của từng loại PLC, giới thiệu về phần cứng của PLC FX2N; Tập lệnh cơ bản của PLC FX2N và các ví dụ ứng dụng trong thực tế; Tập lệnh ứng dụng của PCL FX2N; Hướng dẫn sử dụng phần mềm MELSOFT GX DEVELOPER V8.0; Hướng dẫn sử dụng phần mềm FX - TRN - BEG -E.