Lôgíc học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

Nhập môn lôgíc học (3tiết) 1. Đối t-ợng của lôgíc học 1.1. Đặc thù của lôgíc học nh- là khoa học Giải thích 3 nghĩa khác nhau của thuật ngữ “lôgíc”. Khách thể của lôgíc học là t- duy. Đây là khoa học về t- duy. Có nhiều khoa học khác cũng nghiên cứu t- duy, riêng lôgíc học là khoa học về các hình thức và các quy luật của t- duy đúng đắn dẫn đến chân lý. 1.2. T- duy với t- cách là khách thể của lôgíc học Nêu các tiền đề sinh học và xã hội cho sự hình thành t- duy ở con ng-ời. Từ đó nêu định nghĩa: t- duy là sự phản ánh gián tiếp và khái quát hiện thực khách quan vào đầu óc con ng-ời, đ-ợc thực hiện bởi con ng-ời xã hội trong quá trình hoạt động thực tiễn cải biến thế