Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Nguyên lý kế toán

Bài 4: Vận dụng phương trình kế toán để trả lời các câu hỏi sau:
a. Tài sản của công ty ABC là 650.000, vốn chủ sở hữu là 360.000. Nợ
phải trả của công ty làbao nhiêu?
b. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty NAH lần lượt là 95.000 và
32.000. Tài sản của công ty là bao nhiêu?
c. Nợ phải trả của công ty NXN bằng 1/3 tổng tài sản, vốn chủ sở hữu là
120.000. Xác định nợ phải trả của công ty.
d. Vào đầu năm, tài sản của công ty NTA là 220.000 và vốn chủ sở hữu là
100.000. Trong năm tài sản tăng 60.000 và nợ phải trả giảm 10.000. Xác định vốn
chủ sở hữu của công ty vào cuối năm.