Giáo trình xác suất thống kê - Phạm Văn Kiều

Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và các bộ phận khoa học thực nghiệm như vật lý , hoá học, sinh vật học, nông lâm, ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học v.v...người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các qui luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học . Do tình hình phát triển khoa học và kĩ thuật kinh tế của nước ta đã đặt ra cho các trường đại học, cao đẳng phải đưa vào chương trình đào tạo và thống kê toán học.