Giáo trình Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management): Phần 1

Giáo trình "Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management)" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh hiện nay. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chiến lược toàn cầu; chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu; các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu; hoạch định chiến lược toàn cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!