• Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng Sản xuất sạch hơn - ThS. Nguyễn Minh Kỳ

  Bài giảng trình bày phương pháp và cách tiếp cận mới có tính phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế trong hoạt động phát triển kinh tế. Khả năng tổ chức thực hiện sản xuất sạch hơn trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ, tiếp cận doanh nghiệp và thực hiện sản xuất sạch hơn. Thực hiện giảm chất thải tại...

   77 p cntp 27/07/2023 15 0

 • Bài giảng Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/beta trong mẫu nước

  Bài giảng Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/beta trong mẫu nước

  Bài giảng Sơ lược về phóng xạ và phương pháp kiểm nghiệm tổng hoạt độ phóng xạ alpha/beta trong mẫu nước trình bày các nội dung chính sau: Hiện tượng phóng xạ, các loại bức xạ thường gặp, đơn vị đo lường phóng xạ, khả năng ion hóa của các loại bức xạ, các loại nguồn phóng xạ, các ngành nghề trực tiếp tiếp xúc với phóng xạ,... Mời các...

   39 p cntp 27/07/2023 19 0

 • Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Nội dung của bài giảng giới thiệu tài nguyên nước; cân bằng nước toàn cầu; các nguồn nước; tài nguyên nước Việt Nam; đặc điểm môi trường sống trong thủy vực; các loại hình thủy vực nội địa; đặc tính thủy lý – hóa học của môi trường nước; nền đáy thủy vực; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước; hiện trạng sử dụng các nguồn...

   82 p cntp 27/07/2023 25 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước được biên soạn dựa trên các tài liệu tham khảo chính thống trong và ngoài nước, các tiêu chuẩn về tính toán thiết kế hệ thống cấp, thoát nước của Việt Nam. Nội dung bài giảng được cập nhật, phù hợp với thời lượng đào tạo 3 tín chỉ và được chia làm hai phần chính: Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước.

   159 p cntp 27/07/2023 15 0

 • Bài giảng Thông tin, dữ liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

  Bài giảng Thông tin, dữ liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

  Bài giảng "Thông tin, dữ liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp" bao gồm các nội dung sau: Thông tin, dữ liệu cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp; Dữ liệu chia sẻ mặc định trong CSDL môi trường các cấp; Dữ liệu danh mục dùng chung của CSDL môi trường các cấp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây!

   24 p cntp 27/07/2023 16 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường trong quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển: Một số bất cập lớn trong thực tiễn ở Việt Nam - TS. Nguyễn Khắc Kinh

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường trong quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển: Một số bất cập lớn trong thực tiễn ở Việt Nam - TS. Nguyễn Khắc Kinh

  Bài giảng "Đánh giá tác động môi trường trong quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển: Một số bất cập lớn trong thực tiễn ở Việt Nam" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số nét khái quát chung về đánh giá tác động môi trường; Một số bất cập lớn trong thực tiễn thực hiện đánh giá tác động môi trường ở...

   18 p cntp 27/07/2023 11 0

 • Bài giảng Căn cứ pháp lý và các quy định chung về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường

  Bài giảng Căn cứ pháp lý và các quy định chung về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường

  Nội dung bài giảng "Căn cứ pháp lý và các quy định chung về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường" bao gồm các nội dung sau: Căn cứ pháp lý; Quy định về trách nhiệm của các bên có liên quan trong xây dựng, quản lý và khai thác các HTTT & CSDL môi trường; Quy định về HTTT & CSDL môi trường trong Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một...

   16 p cntp 27/07/2023 14 0

 • Bài giảng Chính sách về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam - Đỗ Thanh Bái

  Bài giảng Chính sách về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam - Đỗ Thanh Bái

  Bài giảng "Chính sách về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam - Đỗ Thanh Bái" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Đánh giá tác động môi trường; Kỹ quỹ, cải tạo và phục hồi môi trường; Các yêu cầu về quản lý chất thải và quản lý rủi ro trong khai thác khoáng sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p cntp 27/07/2023 16 0

 • Bài giảng Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn - Nguyễn Hoài Đức

  Bài giảng Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn - Nguyễn Hoài Đức

  Bài giảng "Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn" tập trung trình bày 5 nội dung chính: tổng quan tình hình phát sinh và xử lý chất thải rắn, văn bản và chính sách liên quan, hiện trạng và tiềm năng thu hồi năng lượng từ xử lý CTR, khó khăn và vướng mắc, đề xuất và kiến...

   21 p cntp 27/07/2023 12 0

 • Bài giảng Quản lý chất thải nhựa và túi ni lông tại Việt Nam

  Bài giảng Quản lý chất thải nhựa và túi ni lông tại Việt Nam

  Bài giảng Quản lý chất thải nhựa và túi ni lông tại Việt Nam tập trung trình bày các nội dung: tổng quan về tình hình phát sinh, thu gom, xử lý và tái chế chất thải nhựa; chính sách, quy định trong công tác quản lý chất thải nhựa và túi ni lông; kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quản lý chất thải (gồm cả chất thải nhựa);...

   24 p cntp 27/07/2023 16 0

 • Bài giảng Các công cụ quản lý môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp - Hoàng Dương Tùng

  Bài giảng Các công cụ quản lý môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp - Hoàng Dương Tùng

  Bài giảng "Các công cụ quản lý môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp - Hoàng Dương Tùng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Công cụ quản lý môi trường; Trách nhiệm bảo vệ môi trường; Vấn đề môi trường với doanh nghiệp; Quản lý môi trường Việt Nam; Quy hoạch bảo vệ môi trường; Đánh giá tác động môi...

   12 p cntp 27/07/2023 15 0

 • Bài giảng Hướng dẫn bảo vệ và sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh khi bão, lũ lụt

  Bài giảng Hướng dẫn bảo vệ và sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh khi bão, lũ lụt

  Bài giảng "Hướng dẫn bảo vệ và sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh khi bão, lũ lụt" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Kiến thức chung về lũ lụt, bão; Kiến thức chung về quản lý nước an toàn; Các hoạt động của cộng đồng trước, trong và sau khi bão, lũ lụt. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   56 p cntp 27/07/2023 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp