• Design patterns

  Design patterns

  Design patterns have been around for quite a few years. They were originally created by the Gang of Four (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides), which is responsible for formalizing the accepted design patterns we use today. Their use, while questioned and argued over by different programming schools of thought, has generally been accepted as “best practices” within the development community. The original...

   306 p cntp 19/07/2012 485 2

 • My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies

  My Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies

  Đây là một cuốn sách được Nancy Friday thu thập những ý nghĩ tưởng tượng của những người phụ nữ qua những lá thư tay, những cuốn băng ghi âm hay những cuộc phỏng vấn cá nhân. Sau khi tập hợp đầy đủ, tác giả đã quyết định cho xuất bản nhưng nhà biên tập đã từ chối, khi đs Friday đã "xếp xó" cuốn sách lên giá.

   359 p cntp 07/09/2012 376 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cntp